کسب رتبه های تک رقمی کنکور ارشد صنایع غذایی 1403

دانلود فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی

فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی چیست؟ ضرورت پر کردن فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی و دانلود فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید.

 

فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی چیست؟

فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی، قراردادی است که بین مسئول فنی صنایع غذایی یا آرایشی بهداشتی با موسس یا مدیرعامل شرکتی که مسئول فنی قرار است در آن مشغول به کار شود منعقد میگردد که طبق ماده 10 قانون مدنی مفاد آن را مورد تایید و تعهد قرار میدهند. موضوع این قرارداد اجرای تبصره ماده هفت قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی می باشد.

 

دانلود فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

برای دانلود فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی بر روی عکس زیر کلیک کنید:

فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی

متن فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

متن فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی شامل موارد زیر است:

با استناد به قانون كارجمهوری اسلامی ایران این قرارداد بین خانم / آقای مهندس / دكتر ……………………………… كه از این پس به عنوان مسئول فنی از یک طرف و خانم / آقای ……………………………………. به عنوان مؤسس / مدیر عامل شركت / موسسه ………………………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد و طرفین مستند به ماده 10 قانون مدنی اجرای مفاد آن را تعهد و مورد تأیید قرار می دهند.

تذكر : انعقاد این قرار داد الزامی به عضویت اجباری مسئولین فنی دراین جامعه نمی نماید .

مشخصات مسئول فنی :

نام …………………………….. نام خانوادگی ……………………………………. فرزند …………………………… شماره شناسنامه …………………………… صادره از ……………………… دارای مدرک تحصیلی ………………………………………………………….. از دانشگاه ………………………………………….. وضعیت نظام وظیفه : ………………………………………………………………………………………………………………. ساكن……………………………………………………………………………. تلفن ………………………….. همراه ……………………………………….  Email………………………. وضعیت تأهل : مجرد ………………. متأهل ……………………….. تعداد فرزند : ………………………… وضعیت سابقه كار : …………………………………………………….

 مشخصات كارفرما :

نام ………………………. نام خانوادگی …………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه …………………………. صادره از ……………………. دارای مدرک تحصیلی ……………………………………….. از دانشگاه …………………………………………………….. ساكن …………………………………………………………….. تلفن ……………………………… همراه ………………………………………….. Email:…………………

موضوع قرارداد : اجرای تبصره ماده 7 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی .

نظارت و قبول مسئولیت فنی كارخانجات و كارگا های تولیدی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی به منظور ایجاد و ارتقاء ایمنی و سالمت تولیدات واحدهای فوق الذكر .

ماده 1 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

مدت قرارداد : این قرار داد به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون كار در تاریخ …………………………. با توافق طرفین منعقد می گردد.

این مقاله رو از دست نده:  12 وظیفه مسئول فنی صنایع غذایی + حقوق1403

ماده 2 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

محل انجام كار نشانی كارخانه : …………………………………………………………….

نوع محصول……………………………………………………………………..

تلفن ………………………………….

 فاكس …………………………………

مهر و امضاء مسئول فنی

مهر و امضاء كارفرما

مهر و امضاء جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی كشور

 

ماده 3 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

شرح وظایف و مقررات مربوط به مسئولین فنی و صاحبان مراكز تولیدی مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مشمول قانون به پیوست می باشد .

 

ماده 4 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

الف – انجام هرگونه فعالیتی خارج از شرح وظایف مصرح در ماده 3 مشمول این قرارداد نبوده و با توافق بین طرفین قرارداد خواهد بود .

ب- اخذ هرگونه مجوز بهداشتی و كیفی خارج از قوانین و دستورالعملهای اداره كل نظارت بر مواد غذایی بر عهده مسئول فنی نبوده و انجام امور اداری در داخل و یا خارج از كارخانه نیز بر عهده مسئول فنی نمی باشد.

ج- شركت در جلسه آموزشی توجیهی جامعه صنفی مسئولین فنی قبل از انعقاد قرارداد از سوی طرفین قرار داد الزامی است .

د- جامعه صنفی مسئولین فنی تعهدی در قبال سایر قراردادهای منعقده بین طرفین جهت پذیرش سایر مسئولیتها ندارد .

 

ماده 5 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

ساعت كار :

ساعت كار مسئول فنی طبق قانون كار برابر با 44 ساعت در هفته و با تعیین شیفت می باشد.

شیفت صبح ………………………………………… شیفت عصر ……………………………………… شیفت شب ………………………………………….

تبصره : ساعت و نحوه محاسبه اضافه كاری مطابق با قانون كارمی باشد .

 

ماده 6 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

مدت مرخصی و ضوابط مربوط به آن مطابق قانون كار می باشد .

تبصره : كارفرما موظف است در زمان مرخصی یا بیماری یا مسافرت طولانی مدت مسئول فنی مطابق ضوابط ، فرد واجد شرایط را بعنوان جانشین مسئول فنی با هماهنگی وی به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه معرفی نماید .

 

ماده 7 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

مسئول فنی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرد و مراتب با توجه به اعلام به كارفرما توسط جامعه صنفی مسئولین فنی نیز به سازمان مذكور اعلام میگردد.

 

ماده 8 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

حداقل حقوق و مزایای مسئول فنی بر اساس رتبه تعیین شده از سوی وزارت كار و امور اجتماعی با شماره بخشنامه 6336 مورخ 82/1/2 رعایت شرایط عمومی و خصوصی زیر می باشد و با درنظر گرفتن شرایط زیر شرایط عمومی (هر سال طبق آیین نامه داخلی هیئت مدیره جامعه صنفی مسئولین فنی با هماهنگی وزارت كار تعیین می گردد) :

این مقاله رو از دست نده:  دستورالعمل نظافت سالن تولید

– شرایط و مبلغ ایاب و ذهاب : …………………………………………………………..

– شرایط خصوصی (هر شرطی كه مورد توافق طرفین قرار داد می باشد)…………………………………………………………………مبلغ كل آن برابر ………………………………. ریال است .

تبصره :1 پس از انعقاد این قرارداد حقوق مسئول فنی می بایست ماهانه پرداخت گردد.

تبصره :2 افزایش حقوق با رعایت حداقل ضریب افزایش حقوق اعلام شده از سوی وزارت كار و امور اجتماعی بوده كه در شروع اولین ماه سال شمسی اعلام می گردد و ربطی به زمان انعقاد قرارداد ندارد كه البته با توافق مسئول فنی و كارفرما بیشتر از حداقل قانونی نیز قابل اجرا می باشد .

 

ماده 9 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

با توجه به ضوابط فوق حقوق ماهانه مسئول فنی از طرف كارفرما پس از كسر حق بیمه و مالیات به حساب پس انداز قرض الحسنه مسئول فنی از طریق یكی از شعب بانكی معتبر كشور واریز و یا نقداً با صدور رسید پرداخت می گردد.

 

ماده 10 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

شرایط فسخ :

الف : در صورت انحلال یا ورشكستگی و مواد قهری دیگر كه منجر به تعطیل شدن و یا عدم تولید واحد گردد ، مراتب می بایست پس از اطلاع اداره نظارت و دانشگاه علوم پزشكی مربوطه به جامعه صنفی مسئولین فنی اعلام كه همزمان با اطلاع به اداره كار وضعیت ادامه فعالیت مسئول فنی در اسرع وقت روشن گردد.

ب : در صورت استعفای مسئول فنی به هر دلیل ، ازام است مراتب حداقل یک ماه قبل به صورت کتبی به کارفرما اعلام و نامبرده پس از انتقال کلیه وظایف و وسایل به مسئول فنی بعدی و اعلام به جامعه صنفی مسئولین فنی مستعفی تلقی می گردد .

تبصره : رونوشت استعفای مسئول فنی می بایست برای اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی ارسال گردد.

ج : در صورت اخراج مسئول فنی ارائه مدارک موجه از سوی کارفرما دال بر تخلف و عدم کارایی و یا تسامح در انجام وظایف شغلی به اداره نظارت بر مواد غذایی و جامعه صنفی مسئولین فنی الزامی می باشد .

د : در صورت ترک محل کار توسط مسئول فنی کارفرما موظف است مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه اعالم و رونوشت آن را به جامعه صنفی مسئولین فنی و یک نسخه به اداره کار محل جهت اطلاع ارسال نماید .

 

ماده 11 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

تسویه حساب:

تسویه حساب جهت استعفاء یا فسخ قرارداد مطابق ضوابط قانون کار انجام می شود ( پرداخت حق سنوات ، مرخصی های استفاده نشده و …. ) که کپی آن جهت صدور پروانه مسئولیت فنی بعدی الزامی است و با توجه به مواد 27 و 24 قانون کار سنوات خدمت پرداخت می گردد

این مقاله رو از دست نده:  صفر تا 100دستورالعمل نمونه برداری از مواد غذایی

 

ماده 12 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

اختلاف در قرارداد:

درصورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد مراتب می بایست کتباً ازسوی آنان به اطلاع جامعه صنفی مسئولین فنی رسیده تا در سه مرحله پیگیری شود :

الف – تا حد امکان حل اختلاف بین طرفین قرارداد

ب – حل اختلاف با حضور طرفین و نماینده جامعه صنفی مسئولین فنی

ج – رسیدگی ازطریق مراجع حل اختلاف وزارت کار و یا اداره کار محل با حضور طرفین

 

ماده 13 فرم قرارداد 5 برگی مسئول فنی

این قرارداد باید به تأیید جامعه صنفی مسئولین فنی برسد .

تبصره : با موارد پیش بینی نشده در این قرارداد برطبق قانون کار و مقررات مربوطه عمل خواهد شد .

این قرارداد در 13بند و 6 تبصره در 5 نسخه که هرکدام حکم واحد دارند تنظیم گردیده است که یک نسخه آن نزد کارفرما و یک نسخه نزد مسئول فنی و یک نسخه نزد جامعه صنفی مسئولین فنی و یک نسخه به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه مربوطه و یک نسخه آن به اداره کار محل ارسال می گردد .

 

دوره بدو استخدام مسئولین فنی صنایع غذایی

در دوره بدو استخدام مسئولین فنی که در سایت علم فود به صورت ویدیویی ارائه شده و در بستر اپلیکشین قابل مشاهده می باشد، تمامی سرفصل های مهم غذا و دارو که مسئولین فنی صنایع غذایی در بدو ورود به کار باید بدانند آموزش داده شده است. بعد از گذراندن دوره، گواهی مورد تایید سازمان غذا و دارو با ۵ امتیاز ارائه میشود. برای آشنایی با دوره بر روی مشاهده آموزش کلیک کنید:

کنترل کیفیت و آزمایشگاه مواد غذایی

آزمایشگاه مواد غذایی

مجموعه علم فود به عنوان همکار آموزشی سازمان غذا و دارو، آموزش آزمایشگاه های کنترل کیفیت محصولات غذایی را به صورت عملی و تحلیلی تهیه کرده است. برای آشنایی و ثبت نام در این دوره های آموزشی بر روی مشاهده دوره ها کلیک کنید. (بعد از گذراندن این دوره ها، امکان دریافت گواهی معتبر و مورد تایید سازمان غذا و دارو با امتیاز آموزشی وجود دارد).

 

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 5 / 5. تعداد رای: 1

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی