کسب رتبه های تک رقمی کنکور ارشد صنایع غذایی 1403

دانلود چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر

چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. برای دانلود چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی با علم فود همراه باشید.

 

چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی چیست؟

چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی، چک لیستی می باشد که توسط ممیزینی که سیستم HACCP یک واحد تولیدی را بررسی میکنند تکمیل میگردد. چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی شامل 13 بند است که هر قسمت آن دارای امتیاز مشخصی میباشد. این امتیاز بین 4 بخش برنامه ریزی، اجرا، کنترل و پایش، اقدام اصلاحی و بهبود تقسیم شده است.ممیز بعد از بررسی این 13 مورد برای هر قسمت امتیاز مناسب را در چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی مشخص میکند. در نهایت این چک لیست توسط معاونت غذا و دارو باید مهر و به تایید برسد.

 

دانلود چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

متن چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

بخش اول چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی:

مشخصات واحد تولیدکننده
نام واحد تولیدی : شماره پروانه تاسیس و بهره برداری:
نشانی کامل: شماره تلفن / نمابر:
گروه محصولات تولیدی: غذایی        آشامیدنی          بسته بندی
نام محصولات تولیدی:
نام و نام خانوادگی مدیر تیم ایمنی مواد غذایی: نام و نام خانوادگی مسئول فنی:
نام آزمایشگاه همکار برای کنترل کیفیت محصول( در صورت برون سپاری):
اطلاعات گواهی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ( در صورت وجود)
نام مرجع صادرکننده: نام مرجع اعتباردهی( در صورت وجود)
تاریخ صدور: تاریخ انقضاء:
دامنه شمول گواهی:
در صورت انجام ممیزی سازمان غذا و دارو / معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی برای اخذ تائیدیه:

شماره مجوز                           تاریخ

 

بخش دوم چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی:

الزام

مورد مميزی

نظريه مميزی

امتیاز
بند

برنامه ریزی اجرا کنترل و پایش انجام اقدامات اصلاحی و بهبود

امتیاز کسب شده

1-تيم راهبری=4 1-مدیر ارشد متعهد به اجرای برنامه ایمنی مواد غذایی بوده ومنابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی را تامین و از فعالیتهای تیم راهبری پشتیبانی می کند؟

2

0.5 0.5 0.5 0.5

2-رهبر و اعضاء تيم HACCP‌ یا راهبری با توجه به دانش، مهارت وتجربه انتخاب شده اند ؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

2-توصیف محصول=6 1-محصول توصیف شده و ويژگيهاي هريک از محصولات بصورت كامل ذكر شده و موارد ذيل درفرم توصيف محصول وجود دارد؟ (مواد تشکیل هندهO، نوع بسته بندیO، روش وشرايط نگهداريO، شرايط توزيعO، هشدارهای ضروریO)

2

0.5 0.5 0.5

0.5

2- استفاده مورد نظر براي هرمحصول مشخص وموارد ذيل بررسی شده است ؟

نوع مصرف كنندگان شامل گروه های آسيب پذير (افراد مسن، كودكان، بيماران)O روش آماده سازی محصولO

1

0.25 0.25 0.25

0.25

3- نمودار جريان فرآيند براي هريک از محصولات تهيه شده و کلیه مواد اولیه وجانبی مورد استفاده در فرآوری را شامل می شود؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

4- نمودار جريان فرآيند با عملیات جاری منطبق بوده و تاييد شده است؟

1

0.25 0.25 0.25

0.25

3- آناليز عوامل خطرزا=12 1- عوامل خطرزای بيولوژيكی، شيميايی يا فيزيكی درهرمرحله  از فرآيند شناسايی شده و سوابق آن موجود است؟

4

1 1 1

1

2- عوامل خطر زا با توجه به اهميت (میزان وقوع و شدت اثر) آنها ارزيابی شده و درجه ریسک آنها مشخص شده است؟

4

1 1 1

1

3- اقدامات پيشگيرانه برای كنترل اين عوامل خطر زا شناسايی و اجرا شده اند؟

4

0.5 2 0.5

1

4- –نقاط كنترل بحراني=8 1- نقاط كنترل بحرانی براساس درجه ریسک و یا درخت تصميم گيری مشخص شده و سوابق آن موجود است؟

4

1 1 1

1

2- اين نقاط براي پيشگيری از بروز عوامل خطر زا با توجه به نحوه فرآوری وشرایط خوب ساخت كافی هستند؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

3- فرم های پايش برای هريک ازنقاط كنترل بحرانی تكميل شده و سوابق آن دردسترس است؟

2 0.5 0.5 0.5

0.5

الزام مورد مميزی نظريه مميزی
امتیاز
بند
برنامه ریزی اجرا کنترل و پایش انجام اقدامات اصلاحی و بهبود امتیاز کسب شده
5- حدود بحراني=4 1- حدود بحراني یا شاخص های کنترل و پایش براي هريک ازنقاط كنترل بحراني به درستی تعيين شده است؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

2- حدود بحرانی مبتنی بر معیارها و استانداردهای معتبر تعيين شده اند: نتايج و يافته هاي آزمايشگاهيOمنابع علمي O استانداردهای ملیO استانداردهای بین المللی O

2

0.5 0.5 0.5

0.5

6-روشهای پایش=11 1- نقاط كنترل بحراني بر اساس برنامه مشخص و توسط فرد مسئول پایش می شوند؟

4

1 1 1

1

2- نحوه، فراوانی و مکان پایش مشخص شده است؟ (چه چیزی،چگونه، چه موقع،چه کسی و…)

2

0.5 0.5 0.5

0.5

3- عدم انطباق های مشاهده شده ثبت وگزارش شده و اصلاح برای رفع آنها انجام می گیرد؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

4- سوابق پايش توسط فرد مسئول مورد تحلیل قرار گرفته و پس از تائید، نگهداری می شوند؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

7- اقدامات اصلاحی=8 1- اقدامات اصلاحی تعیین شده برای محصول و فرآيند قادر به جلوگیری از وقوع مجدد خطر و تحت كنترل درآوردن نقاط كنترل بحرانی هستند؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

2- در بررسی و تعیین اقدامات اصلاحی، علل ریشه ای بروزعدم انطباق بررسی و تحلیل می شوند؟

4

1 1 1

1

3- سوابق اقدامات اصلاحی ثبت ونگهداری مي شوند؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

8- روشهای صحه گذاری=8 1- روش های صحه گذاری به منظور تائيد كارآيی و اثربخشی سيستم تعیین و اجرا شده اند؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

2- فعاليت های مرتبط با صحه گذاری نشان دهنده تحت كنترل بودن نقاط كنترل بحرانی هستند؟

2 0.5 0.5 0.5

0.5

3-در صورت ایجاد هر گونه تغییر در فرمولاسیون، تجهیزات، مواد اولیه یا بسته بندی، گروه مصرف کنندگان، تامین کنندگان کالا و خدمات، نحوه توزیع و …مستندات و فرایندهای مرتبط با تولید محصول مورد بازبینی و صحه گذاری مجدد قرار گرفته است؟

2

0.5 0.5

0.5

0.5
4- سوابق صحه گذاری سيستم HACCP‌ ثبت ونگهداری می شوند؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

الزام مورد مميزی نظريه مميزی
امتیاز
بند
برنامه ریزی اجرا کنترل و پایش انجام اقدامات اصلاحی و بهبود امتیاز کسب شده
9-ممیزی داخلی و خارجی=9 1-روش اجرایی و برنامه مدون برای انجام ممیزی داخلی وجود داشته و اجرا می شود؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

2-ممیزین منتخب در زمینه اصول ممیزی آموزش دیده و مستقل از واحد مورد ممیزی فعالیت می کنند؟

1

0.25 0.25 0.25

0.25

3-سوابق گزارش های ممیزی داخلی و خارجی( مراجع دولتی یا شرکت های صدور گواهی)، عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی ثبت و در اختیار مسئولین مربوطه قرار می گیرد؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

4-نتایج اقدامات اصلاحی منتج از ممیزی داخلی و خارجی پیگیری شده و اثربخشی اقدامات ارزیابی شده است؟

4

1 1 1

1

10- کنترل محصول نامنطبق=11 1- روش اجرايی برای كنترل محصول نامنطبق وجود داشته و اجرا می شود؟

3

0.5 1 0.5

1

2- محصول نامنطبق با استفاده ازعلائم مشخص شده و در محل جداگانه نگهداری می شود؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

4- محصول بازسازی شده يا اصلاح شده مجدداً مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته و مسئولیت و اختیار افراد مرتبط مشخص شده است؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

5-درصورتی كه محصول نامنطبق بصورت جز ء به جزء مورد استفاده قرار گيرد روشی برايی كنترل آن وجود دارد؟

3

0.5 1 0.5

1

6-سوابق شناسایی محصول نامنطبق و تعیین تکلیف نهایی آن وجود دارد ؟

2 0.5 0.5 0.5

0.5

11- ارزیابی تامین کنندگان=7 1- دستورالعمل و برنامه ارزیابی تامین کنندگان در جهت تامین مواد اولیه منطبق با معیارهای ایمنی و کیفی مواد غذایی وجود داشته و اجرا می شود؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

2- ارزیابی دوره ای مواد اولیه قبل از ورود به کارخانه برای انطباق با الزامات مشخص شده انجام شده و سوابق آن وجود دارد؟

3 0.5 1 0.5

1

3- فهرست کلیه تامین کنندگان (کالا و خدمات) معتبر وجود دارد؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

12- آموزش=4

1- دستورالعمل و برنامه مدون جهت اجرای دوره های آموزشی تخصصی و فنی و سوابق آموزش گذرانده شده وجود دارد؟

1 0.25 0.25 0.25

0.25

2- نیازسنجی آموزشی و سوابق آموزش های گذرانده شده برای هر فرد وجود دارد؟

1

0.25 0.25 0.25

0.25

3- دستورالعمل و سوابق احراز صلاحیت کارکنان برای تعیین مسئولیت ها و اختیارات مرتبط با ایمنی محصول وجود دارد؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

الزام مورد مميزی نظريه مميزی
امتیاز
 بند
برنامه ریزی اجرا کنترل و پایش انجام اقدامات اصلاحی و بهبود امتیاز کسب شده
13- پایش و اندازه گیری =5 1-روش اجرایی و یا برنامه مدون پایش و اندازه گیری وجود داشته و تجهیزات، ابزارهای اندازه گیری کالیبره شده و سوابق آن وجود دارد؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

2-درصورت تعمیر هریک از تجهیرات وابزار قبل از بکارگیری مجدد، ازکالیبره بودن آن اطمینان حاصل شده و سوابق آن موجود است؟

1

0.25 0.25 0.25

0.25

3-در صورت مشاهده هرگونه انحراف در اندازه گیری، عدم انطباق ثبت و پیگیری می شود؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

14- حمل و توزیع=3 1- دستورالعمل و سوابق مربوط به رعایت شرایط خوب حمل و نقل وجود داشته و اجرا می شود؟

2

0.5 0.5 0.5

0.5

2-سوابق پایش مربوط به نظافت و شستشوی وسایل حمل و نقل و ثبت دما و رطوبت در طی توزیع وجود دارد؟

1

0.25 0.25 0.25

0.25

جمع امتیاز 100 امتیاز کسب شده
امتیاز برای رتبه بندی جامع (اعمال ضریب برای ارزیابی و رتبه بندی جامع) امتیاز کسب شده × 5
نام و نام خانوادگی سرممیز:

تاریخ و امضاء:

نام و نام خانوادگی ممیزین:

تاریخ و امضاء:

 نام و نام خانوادگی مدیر نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی:

تاریخ و امضاء:

مهر و تائید معاونت غذا و دارو:

 دانلود چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

برای دانلود چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی بر روی عکس زیر کلیک کنید:

دانلود چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

 

دوره بدو استخدام مسئولین فنی صنایع غذایی

در دوره بدو استخدام مسئولین فنی که در سایت علم فود به صورت ویدیویی ارائه شده و در بستر اپلیکشین قابل مشاهده می باشد، تمامی سرفصل های مهم غذا و دارو که مسئولین فنی صنایع غذایی در بدو ورود به کار باید بدانند آموزش داده شده است. بعد از گذراندن دوره، گواهی مورد تایید سازمان غذا و دارو با ۵ امتیاز ارائه میشود. برای آشنایی با دوره بر روی مشاهده آموزش کلیک کنید:

کنترل کیفیت و آزمایشگاه مواد غذایی

آزمایشگاه مواد غذایی

مجموعه علم فود به عنوان همکار آموزشی سازمان غذا و دارو، آموزش آزمایشگاه های کنترل کیفیت محصولات غذایی را به صورت عملی و تحلیلی تهیه کرده است. برای آشنایی و ثبت نام در این دوره های آموزشی بر روی مشاهده دوره ها کلیک کنید. (بعد از گذراندن این دوره ها، امکان دریافت گواهی معتبر و مورد تایید سازمان غذا و دارو با امتیاز آموزشی وجود دارد).

 

منابع:

علم فود

سایت معاونت غذا و دارو

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 5 / 5. تعداد رای: 1

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

این مقاله رو از دست نده:  دانلود فرم شناسایی و ردیابی محصول غذایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی