صفر تا 100 آزمون اندازه گیری ساکارز عسل

آزمون اندازه گیری ساکارز عسل

آزمون اندازه گیری ساکارز عسل به چه صورت است؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. ممنونیم که علم فود رو برای آشنایی با آزمون اندازه گیری ساکارز عسل انتخاب کردید. تا پایان این مطلب با علم فود همراه باشید.

 

مواد لازم برای اندازه گیری ساکارز عسل

مواد لازم برای آزمون اندازه گیری ساکارز عسل به شرح زیر است:

 • فهلینگ A
 • فهلینگ B
 • ساکارز خالص آزمایشگاهی
 • اسیدکلریدریک غلیظ (وزن مخصوص1 )
 • هیدروکسید سدیم غلیظ
 • هیدروکسید سدیم 1N
 • معرف فنل فتالئین1% الکلی
 • معرف آبی متیلن

 

وسایل لازم برای آزمون اندازه گیری ساکارز عسل

وسایل لازم برای آزمون اندازه گیری ساکارز عسل به شرح زیر است:

 • ترازوی حساس آزمایشگاهی، با دقت0001g
 • بالن حجمی، با حجم های 100، 250 و 500 میلی لیتر
 • پیپت حباب دار، با حجم 250ml
 • بورت، با حجم 250ml
 • ارلن مایر، با حجم 250ml
 • حمام آب گرم، تنظیم شده در دمای 70°C

آزمون اندازه گیری ساکارز عسل

تهیه ی محلول های لازم برای اندازه گیری ساکارز عسل

معرف فنل فتالئین 1% الکلی

0.2g پودر فنل فتالئین را در یک ارلن مایر 250ml بریزید. در حین تکان دادن، 60ml الکل اتیلیک 95% و 40ml آب مقطر به آن اضافه کرده و در آن را با فویل بپوشانید.

 

معرف آبی متیلن

1g آبی متیلن را به یک بالن حجمی 500ml منتقل کرده و آن را با آب مقطر حل کنید. سپس تا خط نشانه به حجم 500ml برسانید.

 

طرز تهیه ی محلول های فهلینگ

محلول فهلینگ A 

 34.39g سولفات مس پنج آبه را به یک بالن حجمی 500ml منتقل کرده و در مقداری آب مقطر حل کنید. سپس آن را با آب مقطر به حجم 500ml برسانید.

 

محلول فهلینگ B

173g تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم را با 50g سود به بالن حجمی 500ml منتقل کنید. سپس آن را با آب مقطر به حجم 500ml برسانید.

 

طرز تهیه ی محلول استاندارد قند

 • محلول قند استاندارد ذخیره
این مقاله رو از دست نده:  آزمون اندازه گیری انیدرید سولفورو در مواد غذایی

مرحله 1: توزین 9.5g ساکارز خالص آزمایشگاهی و انتقال آن به بالن حجمی 100ml

مرحله 2: اضافه کردن مقداری آب مقطر به بالن حجمی (کمتر از 100ml )

مرحله 3: اضافه کردن 5ml اسیدکلریدریک غلیظ به بالن حجمی

مرحله 4: قرار دادن بالن در حمام آب گرم 70°C به مدت 10min برای حل شدن بهتر ساکارز (3min هم بزنید و 7min ثابت نگهدارید )

مرحله 5: بعد از سرد شدن محلول داخل بالن، محلول را با آب مقطر تا خط نشانه روی بالن به حجم 100ml برسانید. محلول 10% قند اسیدی تهیه می شود که قابلیت نگهداری دارد.

 

 • محلول قند(اینورت ) استاندارد مصرفی

مرحله1: 2ml از محلول اسیدی استاندارد ذخیره را به بالن حجمی 100ml انتقال دهید و با آب مقطر رقیق کنید. (حجم کمتر از 100ml )

مرحله 2: سپس در حضور معرف فنل فتالئین ابتدا با سود غلیظ و پس از آن با سود 0.1N تا ظهور رنگ ارغوانی ضعیف آن را خنثی کنید. (pH= 8.2- 8.5 حاصل شود )

مرحله 3: محلول آزمونه را به حجم 100ml برسانید. هر ml این محلول دارای 2mg قند اینورت می باشد.

آزمون اندازه گیری ساکارز عسل

مراحل تعیین عیار فهلینگ برای آزمون اندازه گیری قند عسل

مرحله 1: محلول قند(اینورت ) استاندارد مصرفی را در بورت 50 ml بریزید.

مرحله 2: مقدار 5ml فهلینگ A و 5ml فهلینگ B را با پیپت های حباب دار 5ml برداشته و درون ارلن مایر 250ml منتقل کنید.

مرحله 3: 20ml از محلول قند(اینورت ) استاندارد مصرفی داخل بورت و 15ml آب مقطر را به ارلن اضافه کنید.

مرحله 4: ارلن را روی شعله ی گاز دارای توری نسوز و یا صفحه داغ سرامیکی الکتریکی با گرمای مناسب قرار دهید و چند عدد سنگ جوش جهت تنظیم جوش اضافه کنید.

مرحله 5: پس از جوشیدن به آن 3 تا 5 قطره معرف آبی متیلن اضافه کرده و با محلول قند(اینورت ) استاندارد مصرفی داخل بورت آن را تیتر کنید. تیتراسیون را تا ظهور رسوب به رنگ قرمز آجری، ادامه دهید. با مشاهده رنگ قرمز آجری پایدار در ارلن، آن را از روی شعله بردارید.

این مقاله رو از دست نده:  روش اندازه گیری اسیدیته آرد

مرحله 6: حجم مصرف شده از محلول قند(اینورت ) استاندارد مصرفی در تیتراسیون فهلینگ را خوانده و یادداشت کنید. پس از آن آزمایش را دوباره تکرار کنید.

مرحله 7: در تکرار آزمایش، مقدار  1تا 2 میلی لیتر کمتر از قند مصرف شده در مرحله پیش را به مخلوط سرد فهلینگ A و B اضافه کنید و به مدت 2min آن را در حالت جوش نگهدارید.

مرحله 8: سپس تیتراسیون را در مدت زمان 2min مانند قبل کامل کنید و حجم مصرفی از محلول قند(اینورت ) استاندارد در تیتراسیون فهلینگ را یادداشت کنید.

عیار فهلینگ یعنی مقدار قند لازم برای احیاء مقدار 10ml محلول فهلینگ.

           (عیار فهلینگ= حجم مصرفی قند × مقدار mg قند(اینورت ) در هر ml آن )

 

روش اجرای آزمون اندازه گیری ساکارز عسل

تعیین قندهای احیاء کننده قبل از هیدرولیز

مرحله 1: 1g از نمونه عسل را به دقت در یک بشر کوچک وزن کرده و کمی آب مقطر به آن افزوده و با یک میله شیشه ای حل کنید.

مرحله 2: محلول عسل و آب مقطر را به بالن حجمی 250ml انتقال دهید. تا خط نشانه با آب مقطر به حجم رسانده و هم بزنید تا محلول یکنواخت شود.

مرحله 3: محلول تهیه شده را به یک بورت 50ml انتقال دهید.

مرحله 4: 5ml محلول فهلینگ A و 5ml محلول فهلینگ B را در یک ارلن مایر 250ml ریخته و 15ml از محلول داخل بورت را به آن اضافه کنید.

مرحله 5: همانند روش عیار سنجی، تیتراسیون را انجام دهید. درصد قندهای احیاء کننده را مطابق فرمول زیر محاسبه کنید.

 

فرمول اندازه گیری قندهای احیاکننده قبل از هیدرولیز در آزمون اندازه گیری ساکارز عسل

 

که در آن:

S= قندهای احیاء کننده بر حسب g

F= عیار فهلینگ

V= حجم مصرفی محلول داخل بورت بر حسب ml

W= وزن نمونه عسل بر حسب g

1000= تبدیل mg به g

 

تعیین قندهای احیاء کننده بعد از هیدرولیز

مرحله 1: 50ml از محلول عسل و آب مقطر تهیه شده در بالن حجمی 250 ml را با دقت به درون یک بالن حجمی 100ml انتقال داده و 2ml اسیدکلریدریک غلیظ به آن اضافه کنید.

این مقاله رو از دست نده:  آزمون کرایس روغن

مرحله 2: به مدت 10min در حمام آب گرم در دمای 70°C قرار داده و حرارت دهید. (3min هم بزنید و 7min ثابت نگه دارید )

مرحله 3: پس از سرد کردن محلول، در حضور معرف فنل فتالئین ابتدا با سود غلیظ و پس از آن با سود 0.1 N تا ظهور رنگ ارغوانی ضعیف آن را خنثی کنید. (pH= 8.2˗ 8.5 حاصل شود )

مرحله 4: با آب مقطر محلول خنثی شده را به حجم 100ml برسانید و به بورت 50ml منتقل کنید.

مرحله 5: 5ml از محلول فهلینگ A و 5ml از محلول فهلینگ B را در یک ارلن مایر  250 ml ریخته و 25ml از محلول داخل بورت و 10ml آب مقطر به آن اضافه کنید.

مرحله 6: مانند روش عیار سنجی در مرحله تکرار، محلول داخل ارلن که در حالت جوش قرار دارد را با محلول داخل بورت تیتر کنید. درصد قند بعد از هیدرولیز(S1 ) را مطابق فرمول زیر محاسبه کنید.

 

فرمول اندازه گیری قندهای احیاکننده بعد از هیدرولیز در آزمون اندازه گیری ساکارز عسل

که در آن:

F= عیار فهلینگ

V= حجم مصرفی محلول داخل بورت بر حسب ml

W= وزن نمونه عسل بر حسب g

1000= تبدیل mg به g

 

تعیین درصد ساکارز در عسل

درصد ساکارز عسل(N )، را مطابق با فرمول زیر محاسبه کنید.

 

                       0.95 × (S – S1 ) = (N ) درصد ساکارز عسل

که در آن:

S= درصد قند قبل از هیدرولیز

S1= درصد قند بعد از هیدرولیز

 

 

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 0 / 5. تعداد رای: 0

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

 • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
 • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
 • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
 • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی