اندازه گیری پروتئین شیر به روش فرمل

در این پست از علم فود قصد داریم اندازه گیری پروتئین شیر به روش فرمل (اندازه گیری پروتئین شیر به روش فرمالین) را بررسی کنیم. با علم فود همراه باشید.

 

اندازه گیری پروتئین شیر به روش فرمل

برای اندازه گیری پروتئین شیر به روش فرمالین به مواد و ایزار زیر نیاز داریم:

 • ارلن
 • بورت
 • نمونــه شــیر
 • ســدیم هیدروکســید 0.1 نرمــال
 • معــرف فنــل فتالئیــن
 • پتاســیم اگزالات
 • فرمالیــن 40 درصــد

 

روش اندازه گیری پروتئین شیر به روش فرمل

 1.  10 میلیلیتر از نمونi شیر را در یک ارلن بریزید.
 2. 0.4 میلی لیتر پتاسیم اگـزالات اشباع شـده بـه آن اضافه کنید. این ماده باعث میشود هر نوع اسیدیته به جز اسیدیته ناشی از تخمیر لاکتوز خنثی شود.
 3. 10 میلی لیتر آب فاقد CO2 و ٣ قطره معرف فنل فتالئین به آن اضافه کنید.
 4. نمونه را با سود 0.1 نرمال تا تشکیل رنگ صورتی تیتر کنید.
 5. در این مرحله اسیدیته ناشی از تخمیر لاکتوز را خنثی کرده اید.
 6. 2 میلی لیتر فرمالین 40 درصد به نمونه فوق بیفزایید و مخلوط کنید.
 7. 2 دقیقه بگذارید نمونه بماندو رنگ شیر دوباره به حالت اول برگردد و این به دلیل اسیدی شدن محیط است.
 8. نمونه را با سود 0.1 نرمال تا ایجاد رنگ صورتی تیتر نمایید و میلی لیتر سود مصرفی را یادداشت کنید(A)
 9. مراحل فوق را برای یک نمونه شاهد بدون اضافه کردن شیر انجام دهید. میلیلیتر سود مصرفی را یادداشت کنید (B)
 10. درصد پروتئین شیر را با توجه به فرمول زیر محاسبه کنید:

فرمول اندازه گیری پروتئین شیر به روش فرمالین

 

علم فود

این مقاله رو از دست نده:  اندازه گیری ماده خشک شیر

علم فود در شبکه های اجتماعی

فهرست مطالب

سایر مقالات علم فود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.