دوره تحلیل کنکور های ارشد مهندسی صنایع غذایی

شروع ثبت نام به زودی...

ثبت نام این دوره موقتاً امکان پذیر نیست

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی