آموزش جامع شیمی مواد غذایی

آموزش جامع شیمی مواد غذایی(1 و 2)

730,000 تومان

دوره جامع آموزش شیمی مواد غذایی کنکور ارشد صنایع غذایی

این دوره جامع شامل دو درس تخصصی شیمی مواد غذایی1 و شیمی مواد غذایی 2 می باشد.

دوره

اهمیت درس شیمی مواد غذایی 1و 2

درس شیمی مواد غذایی یکی از مهم ترین دروس رشته صنایع غذایی می باشد. در واقع میتوان گفت درک مفاهیم این درس کمک شایانی به درک دروس تخصصی دیگر می نماید. همچنین درک شیمی مواد غذایی لازم و ضروری برای یادگیری مفاهیم فرمولاسیون مواد غذایی است. در این درس با ساختارهای ترکیبات اصلی مواد غذایی مانند آب، پروتئین، چربی، لیپید، واکنش بین ترکیبات، واکنش های مطلوب و نامطلوب در مواد غذایی و غیره آشنا میشوید. این درس در دانشگاه به دو بخش شیمی مواد غذایی 1 و شیمی مواد غذایی 2 تقسیم میشود و به عنوان دو درس 3 واحدی در مجموع 6 واحد در دانشگاه آموزش داده میشود.

 

دوره تخصصی شیمی مواد غذایی 1و2 علم فود

سرفصل های دوره تخصصی شیمی مواد غذایی1

فصل آب شیمی مواد غذایی1

1.ساختار و خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب

2. انواع آب

3.فعالیت آبی

4.ارتباط فعالیت آبی و فساد مواد غذایی

5.ارتباط فعالیت آبی و بسته بندی

6.منحنی های جذب و دفع آب و اهمیت آن در صنایع غذایی

7.نمودار فازی آب و اهمیت آن در صنایع غذایی

8.فرایند انجماد (هسته زایی و تشکیل بلور)

 

فصل کربوهیدرات شیمی مواد غذایی1

1.ویژگی های کلی کربوهیدرات ها

2.خصوصیات کلی و انواع مونوساکاریدها

3.نامگذاری مونوساکاریدها

4.مهم ترین مونوساکاریدها

5. ساختار قندها (طرح فیشر)

6.ساختار قندها (طرح هاورث)

7. واکنش شیمیایی قندها

8.مهم ترین اولیگوساکاریدها

9.نام گذاری اولیگوساکاریدها

10.خصوصیات کلی پلی ساکاریدها

11.پلی ساکاریدهای مهم (نشاسته)

12. ژلاتیناسیون نشاسته

13.رتروگراداسیون و بیاتی

14.نشاسته های اصلاح شده ( تغییریافته)

15.هیدرولیز نشاسته

16.پلی ساکاریدهای مهم (گلیکوژن)

17.پلی ساکاریدهای مهم (سلولز)

18.پلی ساکاریدهای مهم (همی سلولز)

19.پلی ساکاریدهای مهم (پنتوزان)

20.پلی ساکاریدهای مهم (پکتین)

30.آنزیم های موثر بر پکتین

31. پلی ساکاریدهای مهم (صمغ ها)

 

فصل لیپید شیمی مواد غذایی1

1.تقسیم بندی لیپیدها

2.طبقه بندی اسیدهای چرب

3.نامگذاری و شماره گذاری دلتایی

4.خصوصیات فیزیکی اسیدهای چرب

5.نامگذاری تری گلیسیریدها

6.ایزومر گلیسیریدها

7.بررسی ساختمان تری گلیسیرید

8.منابع روغن های خوراکی

9.رنسیدیتی روغن ها

10.رنسیدیتی هیدرولیتیک

11.رنسیدیتی اکسیداتیو

12.آنتی اکسیدان ها

13.فوتواکسیداسیون

14.اکسیداسیون آنزیمی

15.بتا اکسیداسیون

16.فرایند برگشت طعم

17.پلی مورفیسم

18.آرایش فضایی تری گلیسیریدها

19.اینتراستریفیکاسیون

20.اینتراستریفیکاسیون شیمیایی

21.هیدروژناسیون

22.اندیس های مهم در تکنولوژی روغن

23.اثر حرارت بر روغن

 

فصل پروتئین شیمی مواد غذایی1

1.خصوصیات کلی پروتئین‌ها

2.آمینواسیدها

pH.3 ایزوالکتریک آمینو اسیدها

4.طبقه بندی آمینواسیدها

5.ساختمان پروتئین‌ها

6.نیروهای موثر در ساختمان پروتئین

7.طبقه بندی پروتئین ها

8.پروتئین‌های ساده

9.پروتئین‌های مرکب

10.پروتئین‌های مشتق شده

11.پروتئین‌های شیر

12.پروتئین‌های گوشت

13.انبساط و انقباض گوشت

14.جمود نعشی

15.پروتئین‌های غلات

16.پروتئین های گندم

17.پروتئین‌های برنج و ذرت

18.پروتئین های حبوبات

19.پروتئین های تخم مرغ

20.خواص کارکردی پروتئین ها

21.دناتوراسیون پروتئین ها

22.هیدرولیز پروتئین ها

 

سرفصل های دوره تخصصی شیمی مواد غذایی2

فصل قهوه ای شدن شیمی مواد غذایی2

1.قهوه ای شدن غیرآنزیمی

2.مراحل واکنش میلارد

3.عوامل موثر بر واکنش میلارد

4.عوامل جلوگیری کننده از واکنش میلارد

5.واکنش قهوه ای شدن آنزیمی

6.مراحل واکنش قهوه ای شدن آنزیمی

7.عوامل موثر بر واکنش قهوه ای شدن

8.کاراملیزاسیون

9.مراحل کاراملیزاسیون ساکارز

10.اکسیداسیون ویتامین C

 

فصل رنگدانه ها شیمی مواد غذایی2

1.میوگلوبین و هموگلوبین

2.کلروفیل

3.کاروتنوئیدها

4.آنتوسیانین ها

5.فلاوونوئیدها

6.پروآنتوسیانین ها

7.بتالائین ها

8.کینون ها و گزانتون ها

 

فصل آنزیم ها شیمی مواد غذایی2

1.خصوصیات کلی

2.طبقه بندی و نامگذاری آنزیم ها

3.انواع آنزیم ها

4.اکسیدوردوکتازها

5.فنولازها

6.گلوکز اکسیداز

7.کاتالاز

8.پراکسیدازها

9.لیپوکسی ژناز

10.گزانتین اکسیداز

11.اسید آسکوربیک اکسیداز

12.ایزومرازها

23.گلوکزایزومراز

14.هیدرولازها

15.انواع استرازها

16.لیپار

17.فسفولیپاز

18.فیتاز

19.کلروفیلاز

20.انواع گلیکوزیداز

21.انواع پروتئازها

22.پروتئاز اسیدی

23.پروتئاز سرینی

24.پروتئاز سولفیدریلی

 

فصل سیستم های کلوئیدی شیمی مواد غذایی2

1.تعریف دیسپرسیون غذایی

2.انواع دیسپرسیون های غذایی

3.تقسیم بندی محلول ها

4.تقسیم بندی سیستم های کلوئیدی

5.روش های تهیه محلول های کلوئیدی

6.ژل ها

7.عوامل موثر بر تشکیل ژل

8.نیروهای کشش سطحی و کشش بین سطحی

9.نحوه تشکیل امولسیون

10.روش تعیین امولسیون

11.انتخاب امولسیفایر برای امولسیون

12.دسته بندی امولسیفایرها از نظر یونی بودن

13.انواع امولسیفایرها

 

فصل شیرین کننده شیمی مواد غذایی2

تقسیم بندی شیرین کننده ها

ساخارین

سیکلمات

آسپارتام

سوکرالوز

آسسولفام _ K

دی هیدروکالکون ها

آلیتام

مونلین

تاماتین

میراکولین

مالتول

گلیسیریزین

استویوزید

فصل ویتامین ها و مواد معدنی شیمی مواد غذایی2

بررسی نکات مهم ویتامین ها و مواد معدنی

اهمیت دوره تخصصی شیمی مواد غذایی جامع

در این دوره سعی شده است، مطالب مهم در دو درس شیمی مواد غذایی1 و شیمی مواد غذایی2 به صورت کاملا دسته بندی شده مورد بررسی قرار بگیرد. مطمئن باشید این دوره از آنچه در دانشگاه مطالعه کردید، محتوای با کیفیت تر، دسته بندی شده تر، و غنی تر دارد ; شما به راحتی میتوانید از این منبع به عنوان یک منبع مرجع و کامل برای پاسخ دادن به سوالات درس شیمی مواد غذایی در کنکور ارشد صنایع غذایی استفاده کنید.

 

این دوره مناسب چه افرادی است؟

این دوره مناسب برای افرادی است که قصد دارند در آزمون ارشد صنایع غذایی، دکتری صنایع غذایی، کنترل کیفیت مواد غذایی، بهداشت مواد غذایی، صنایع غذایی گرایش کنترل کیفیت مواد غذایی و آزمون های استخدامی شرکت کنند. همچنین تمام افرادی که تمایل دارند پایه قوی و اطلاعات زیادی در حوزه صنایع غذایی داشته باشند و علاقه مند به درک مفاهیم فرمولاسیون مواد غذایی هستند.

 

چطور میتوانم در کنکور ارشد رتبه برتر بشم؟

 فرق کسانی که رتبه برتر میشوند و کسانی که این موفقیت را کسب نمیکنند، این است که افراد موفق در انتخاب منابع و حفظ وقت شان خیلی دقت میکنند. قطعا انتخاب درست ترین مسیر باعث میشود تا بیشترین بهره وری را از زمان خود داشته باشند. در نتیجه در جلسه کنکور بر اضطراب خود غلبه کرده و با اعتماد به نفس بالا به سوالات پاسخ میدهند.

 

مزیت آموزش آنلاین

چرا این دوره تهیه شده؟

در ادامه به چند دلیل مهم که مجموعه علم فود را به تهیه این دوره تشویق کرد اشاره میکنیم:

۱.سوالات و درخواست راهنمایی های مکرر از جانب دوستان

بسیاری از دوستان میپرسند که برای موفقیت در کنکور ارشد صنایع غذایی و کنترل کیفیت چکار کنیم؟؟

چی بخونیم ، چقدر بخونیم، اصلا از کی شروع به خوندن کنیم؟؟

 

۲.عدم دسترسی دوستان به اساتید خوب برای شرکت در دوره های حضوری

خوشبختانه مجموعه علم فود مفتخر است که از تمام نقاط ایران مخاطب داشته باشد. قطعا دسترسی به کلاس های حضوری در همه جا ممکن نیست اما در این حالت شما با کمترین امکانات میتوانید با کسانی که بیشترین امکانات را در اختیار دارند، بدون هیچ ترسی رقابت کنید و این اطمینان را داشته باشید که با کیفیت ترین آموزش، با بهترین پشتیبانی در اختیار شما خواهد بود.

 

۳.نداشتن وقت کافی 

خیلی از دوستان به خاطر شاغل بودن و یا حتی مشغله های دیگری اعم از تشکیل خانواده و نگهداری فرزند، دانشجو بودن در حال حاضر و … شرایط لازم برای حضور به موقع در کلاس های آنلاین و یا حضوری رو ندارند و این یکی از مهم ترین عوامل اجتناب از ادامه تحصیلشان به حساب می آید.

 

یادگیری مثل آب خوردن

مزیت آموزش آفلاین و مدیا

۱.صرفه جویی در وقت

با اطمینان کامل می توان گفت در این نوع از آموزش، زمان خالص یادگیری شما به یک چهارم حالت عادی کاهش خواهد یافت و با هوشمندی کامل میتوان از زمان باقی مانده به بهترین حالت ممکن استفاده کنید.

قطعا برای شرکت در کلاس های حضوری شما نیازمند صرف وقت و هزینه برای رفت و آمد و از آن مهم تر هدر دادن انرژی خواهید بود و همه اینها در صورتی است که کلاس های حضوری در شهر شما برگزار شود.

 

۲.بهره مندی ۱۰۰ درصدی از محتوای دوره

شما با تهیه این دوره به راحتی به محتوای آن دسترسی پیدا می کنید و با دانلود محتوای دوره میتوانید بدون دسترسی به اینترنت به مشاهده درس ها بپردازید و برای مشاهده آن برنامه ریزی کنید.

 

۳.بازدهی نزدیک به ۱۰۰ درصد آموزش های آفلاین و مدیا در مقابل آنلاین و حضوری

قطعا با این مشکل مواجه شدید که در کلاس حضوری تمرکز خود را از دست داده باشید و یا حتی حال مساعدی نداشته باشید. و یا اینکه در کلاس های آنلاین به خاطر برخط بودن آموزش و مشکلات عدیده در زیر ساخت های آموزش آنلاین با افت شدید کیفیت صدا و یا حتی قطعی کلاس روبرو شده اید.

تمامی دوره های علم فود بالاترین سطح کیفیت را از لحاظ کیفیت صدا و تصویر دارند و با اطمینان کافی میتوان گفت که کیفیت دوره های علم فود کاملا تضمینی می باشد و شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز که تمرکز بالاتری دارید برای دیدن آن اقدام نمایید.

 

۴.قابلیت برگشت به عقب

قطعا در کلاس های حضوری و آنلاین با این مشکل مواجه شدید که به خاطر عدم توجه در یک لحظه و یا حتی سخت بودن مطلب، شما از یادگیری آن بحث محروم شده باشید و قطعا تکرار کردن چند باره یک مبحث برای مدرس، کاری غیرممکن و سخت به حساب می آید.

خوشبختانه در آموزش های آفلاین که شما محتوای آموزش را به صورت کامل در دستگاه خود دارید، میتوانید آموزش را متوقف کرده و به عقب بازگردید و یا حتی آن مبحث را چندین بار مشاهده کنید.

 

زمان این دوره چند ساعت است؟

 

مدت زمان این آموزش 13 ساعت و 20 دقیقه است

 

پوستر مشاوره

 

پیشنهاد مجموعه علم فود به شما

شما میتوانید دروس را به صورت تک درس و به صورت دوره کامل آموزشی تهیه نمایید. در حال حاضر شما میتوانید تمام 12 درس را به صورت جداگانه و یا به صورت پک تهیه نمایید. مزیت تهیه این 12 درس به صورت پک، این می باشد که در نهایت میتوانید این دروس را با هزینه کمتری نسبت به حالت تک درس آنها تهیه نمایید. برای آشنایی با دوره آموزش جامع کنکور ارشد صنایع غذایی روی عکس زیر کلیک کنید:

آموزش کنکور ارشد صنایع غذایی

مزایای تهیه دوره آموزشی جامع کنکور ارشد صنایع غذایی

اگر قصد دارید رتبه عالی در کنکور ارشد صنایع غذایی کسب نمایید و در یک دانشگاه خوب قبول شوید، پیشنهاد مجموعه علم فود این است که دوره آموزشی جامع را تهیه نمایید. این پک شامل 12 درس تخصصی کنکور ارشد صنایع غذایی می باشد. در این دوره سعی شده است تمام دروس به صورت کاملا دسته بندی شده تدریس شود. در ادامه به چند مورد از مزایای تهیه دوره جامع آموزش کنکور ارشد صنایع غذایی می پردازیم:

۱.دروس به صورت کاملا موضوعی و مرتبط به هم تدریس شده اند.

۲.نکات ترکیبی مهمی در تمام درس ها بیان شده است. برای مثال در درس اصول مهندسی نکات مهم و مرتبط از تکنولوزی کنسرو تدریس شده است ! !

۳.دوستانی که دوره جامع آموزش کنکور ارشد صنایع غذایی را تهیه می نمایند، از پشتیبانی کامل مجموعه علم فود بهره مند شده و می توانند تمامی سوالات خود را از مدرس دوره بپرسند.

۴. در مجموع هزینه دوره جامع بسیار کمتر از تهیه دروس به صورت تک درس و یا موضوعی است.

نمونه تدریس دوره

مدرس دوره

مدرس دوره

مهندس مائده سادات هاشمی، دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی در دانشگاه تهران هستند. از افتخارات علمی ایشان می توان به کسب رتبه دوم در کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی و کسب رتبه اول در کنکور کارشناسی ارشد کنترل و کیفیت اشاره نمود.

راهنمای خرید و فعالسازی دوره

پخش ویدیو

راهنمای خرید

پس از انتخاب دوره، دکمه افزودن به سبد خرید را بزنید و به صفحه سبد خرید رفته و خرید خود را نهایی کنید

راهنمای استفاده

اگر دوره خریداری شده قابلیت دانلود داشته باشد بلافاصله بعد از خرید میتوانید لینک های دانلود را مشاهده فرمائید ; همچنین با مراجعه به قسمت پنل کاربری > سفارشات > انتخاب سفارش مورد نظر > میتوانید لینک دوره های خود را ببینید.

اگر دوره لایسنس اختصاصی داشته باشد، پس از خرید بلافاصله میتوانید لایسنس خود را دریافت کرده و از طریق لینک نرم افزار های موجود در همان صفحه به دوره خود در نرم افزار spotplayer دسترسی یابید ; همچنین میتوانید با مراجعه به صفحه پنل کاربری، از بخش سفارشات لایسنس خود را دریافت کنید.

قابل ذکر است که دوره های لایسنس دار سایت علم فود فقط و فقط برای یک نفر قابل استفاده است و تعداد دستگاه های قابل استفاده محدود هستند.

اگرچه تمام مراحل استفاده از دوره ها پس از خرید مشخص شده است، اما اگر با نحوه کار با اسپات پلیر آشنا نیستید، بلافاصله پس از خرید از پشیبان آنلاین سایت درخواست پشتیبانی کنید، پشتیبان های علم فود تا زمان دریافت دوره ها با شما همراه هستند.

اگر قبل از خرید دوره سوالات بیشتری از نحوه استفاده از دوره دارید با پشتیبان سایت در میان بگذارید.

دوره های لایسنس دار سایت علم فود کاملا رمز نگاری شده و غیر قابل پخش هستند فلذا در صورت سعی در پخش این دوره ها، شخص خاطی به سرعت شناسایی شده و طبق قانون حمایت از حقوق مولفان دوره های آموزشی، مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

3 دیدگاه برای آموزش جامع شیمی مواد غذایی(1 و 2)

 1. پدرام طاهر پور

  بنده فقط دوره جامع شیمی مواد غذایی رو ثبت نام کردم و تونستم با مطالعه این دوره خیلی از سوالات آزمون ارشد رو پاسخ بدم. ممنونم از علم فود به خاطر تهیه این دوره مفید.

 2. محسن

  ممنونم از استاد دوره. شیمی مواد غذایی رو با زبانی ساده و گویا تدریس کردند. به خوبی تونستم مفاهیم این درس رو یاد بگیرم

 3. الهه پوراحمدیان

  دوره بسیار عالی بود. فکر نمیکردم درس شیمی مواد غذایی رو انقدر خوب بتونم با این دوره یاد بگیرم. ممنونم از علم فود و استاد محترم دوره

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

 • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
 • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
 • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
 • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی