آموزش جامع شیمی مواد غذایی

آموزش جامع شیمی مواد غذایی(1 و 2)

مدت زمان دوره

13 ساعت و 20 دقیقه (معادل 1 ترم آموزش حضوری)

پشتیبانی

یکساله (از طریق تیکت پشتیبانی)

نحوه دسترسی

اپلیکیشن اسپات پلیر

نحوه دسترسی

اپلیکیشن اسپات پلیر

730,000 تومان

ویژگی های دوره

۱.صرفه جویی در وقت

هوشمندی در استفاده از وقت

2.دسترسی راحت و سریع

دسترسی از طریق اپلیکیشن علم فود

3.بازدهی بیشتر

راندمان بالا با سبک جدید آموزش

4.قابلیت برگشت به عقب

هیچ نکته ای را از دست نخواهید داد !

5.پشتیبانی علمی و فنی

به همراه پشتیبانی یکساله

6.دسترسی دائمی به محتوا

دسترسی همیشگی به محتوای دوره

سرفصل های دوره جامع شیمی مواد غذایی

آموزش جامع شیمی مواد غذایی(1 و 2)

فصل آب شیمی مواد غذایی ۱

 • ۱.ساختار و خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب
 • ۲. انواع آب
 • ۳.فعالیت آبی
 • ۴.ارتباط فعالیت آبی و فساد مواد غذایی
 • ۵.ارتباط فعالیت آبی و بسته بندی
 • ۶.منحنی های جذب و دفع آب و اهمیت آن در صنایع غذایی
 • ۷.نمودار فازی آب و اهمیت آن در صنایع غذایی
 • ۸.فرایند انجماد (هسته زایی و تشکیل بلور)

 

فصل کربوهیدرات شیمی مواد غذایی ۱

 • ۱.ویژگی های کلی کربوهیدرات ها
 • ۲.خصوصیات کلی و انواع مونوساکاریدها
 • ۳.نامگذاری مونوساکاریدها
 • ۴.مهم ترین مونوساکاریدها
 • ۵. ساختار قندها (طرح فیشر)
 • ۶.ساختار قندها (طرح هاورث)
 • ۷. واکنش شیمیایی قندها
 • ۸.مهم ترین اولیگوساکاریدها
 • ۹.نام گذاری اولیگوساکاریدها
 • ۱۰.خصوصیات کلی پلی ساکاریدها
 • ۱۱.پلی ساکاریدهای مهم (نشاسته)
 • ۱۲. ژلاتیناسیون نشاسته
 • ۱۳.رتروگراداسیون و بیاتی
 • ۱۴.نشاسته های اصلاح شده ( تغییریافته)
 • ۱۵.هیدرولیز نشاسته
 • ۱۶.پلی ساکاریدهای مهم (گلیکوژن)
 • ۱۷.پلی ساکاریدهای مهم (سلولز)
 • ۱۸.پلی ساکاریدهای مهم (همی سلولز)
 • ۱۹.پلی ساکاریدهای مهم (پنتوزان)
 • ۲۰.پلی ساکاریدهای مهم (پکتین)
 • ۳۰.آنزیم های موثر بر پکتین
 • ۳۱. پلی ساکاریدهای مهم (صمغ ها)

 

فصل لیپید شیمی مواد غذایی ۱

 • ۱.تقسیم بندی لیپیدها
 • ۲.طبقه بندی اسیدهای چرب
 • ۳.نامگذاری و شماره گذاری دلتایی
 • ۴.خصوصیات فیزیکی اسیدهای چرب
 • ۵.نامگذاری تری گلیسیریدها
 • ۶.ایزومر گلیسیریدها
 • ۷.بررسی ساختمان تری گلیسیرید
 • ۸.منابع روغن های خوراکی
 • ۹.رنسیدیتی روغن ها
 • ۱۰.رنسیدیتی هیدرولیتیک
 • ۱۱.رنسیدیتی اکسیداتیو
 • ۱۲.آنتی اکسیدان ها
 • ۱۳.فوتواکسیداسیون
 • ۱۴.اکسیداسیون آنزیمی
 • ۱۵.بتا اکسیداسیون
 • ۱۶.فرایند برگشت طعم
 • ۱۷.پلی مورفیسم
 • ۱۸.آرایش فضایی تری گلیسیریدها
 • ۱۹.اینتراستریفیکاسیون
 • ۲۰.اینتراستریفیکاسیون شیمیایی
 • ۲۱.هیدروژناسیون
 • ۲۲.اندیس های مهم در تکنولوژی روغن
 • ۲۳.اثر حرارت بر روغن

 

فصل پروتئین شیمی مواد غذایی۱

 • ۱.خصوصیات کلی پروتئین‌ها
 • ۲.آمینواسیدها
 • pH.3 ایزوالکتریک آمینو اسیدها
 • ۴.طبقه بندی آمینواسیدها
 • ۵.ساختمان پروتئین‌ها
 • ۶.نیروهای موثر در ساختمان پروتئین
 • ۷.طبقه بندی پروتئین ها
 • ۸.پروتئین‌های ساده
 • ۹.پروتئین‌های مرکب
 • ۱۰.پروتئین‌های مشتق شده
 • ۱۱.پروتئین‌های شیر
 • ۱۲.پروتئین‌های گوشت
 • ۱۳.انبساط و انقباض گوشت
 • ۱۴.جمود نعشی
 • ۱۵.پروتئین‌های غلات
 • ۱۶.پروتئین های گندم
 • ۱۷.پروتئین‌های برنج و ذرت
 • ۱۸.پروتئین های حبوبات
 • ۱۹.پروتئین های تخم مرغ
 • ۲۰.خواص کارکردی پروتئین ها
 • ۲۱.دناتوراسیون پروتئین ها
 • ۲۲.هیدرولیز پروتئین ها

 

سرفصل های دوره تخصصی شیمی مواد غذایی۲

فصل قهوه ای شدن شیمی مواد غذایی۲

 • ۱.قهوه ای شدن غیرآنزیمی
 • ۲.مراحل واکنش میلارد
 • ۳.عوامل موثر بر واکنش میلارد
 • ۴.عوامل جلوگیری کننده از واکنش میلارد
 • ۵.واکنش قهوه ای شدن آنزیمی
 • ۶.مراحل واکنش قهوه ای شدن آنزیمی
 • ۷.عوامل موثر بر واکنش قهوه ای شدن
 • ۸.کاراملیزاسیون
 • ۹.مراحل کاراملیزاسیون ساکارز
 • 10.اکسیداسیون ویتامین C

 

فصل رنگدانه ها شیمی مواد غذایی۲

 • ۱.میوگلوبین و هموگلوبین
 • ۲.کلروفیل
 • ۳.کاروتنوئیدها
 • ۴.آنتوسیانین ها
 • ۵.فلاوونوئیدها
 • ۶.پروآنتوسیانین ها
 • ۷.بتالائین ها
 • ۸.کینون ها و گزانتون ها

 

فصل آنزیم ها شیمی مواد غذایی۲

 • ۱.خصوصیات کلی
 • ۲.طبقه بندی و نامگذاری آنزیم ها
 • ۳.انواع آنزیم ها
 • ۴.اکسیدوردوکتازها
 • ۵.فنولازها
 • ۶.گلوکز اکسیداز
 • ۷.کاتالاز
 • ۸.پراکسیدازها
 • ۹.لیپوکسی ژناز
 • ۱۰.گزانتین اکسیداز
 • ۱۱.اسید آسکوربیک اکسیداز
 • ۱۲.ایزومرازها
 • ۲۳.گلوکزایزومراز
 • ۱۴.هیدرولازها
 • ۱۵.انواع استرازها
 • ۱۶.لیپار
 • ۱۷.فسفولیپاز
 • ۱۸.فیتاز
 • ۱۹.کلروفیلاز
 • ۲۰.انواع گلیکوزیداز
 • ۲۱.انواع پروتئازها
 • ۲۲.پروتئاز اسیدی
 • ۲۳.پروتئاز سرینی
 • ۲۴.پروتئاز سولفیدریلی

 

فصل سیستم های کلوئیدی شیمی مواد غذایی۲

 • ۱.تعریف دیسپرسیون غذایی
 • ۲.انواع دیسپرسیون های غذایی
 • ۳.تقسیم بندی محلول ها
 • ۴.تقسیم بندی سیستم های کلوئیدی
 • ۵.روش های تهیه محلول های کلوئیدی
 • ۶.ژل ها
 • ۷.عوامل موثر بر تشکیل ژل
 • ۸.نیروهای کشش سطحی و کشش بین سطحی
 • ۹.نحوه تشکیل امولسیون
 • ۱۰.روش تعیین امولسیون
 • ۱۱.انتخاب امولسیفایر برای امولسیون
 • ۱۲.دسته بندی امولسیفایرها از نظر یونی بودن
 • ۱۳.انواع امولسیفایرها

 

فصل شیرین کننده شیمی مواد غذایی۲

 • تقسیم بندی شیرین کننده ها
 • ساخارین
 • سیکلمات
 • آسپارتام
 • سوکرالوز
 • آسسولفام _ K
 • دی هیدروکالکون ها
 • آلیتام
 • مونلین
 • تاماتین
 • میراکولین
 • مالتول
 • گلیسیریزین
 • استویوزید

 

فصل ویتامین ها و مواد معدنی شیمی مواد غذایی۲

 • بررسی نکات مهم ویتامین ها و مواد معدنی

دوره آموزش شیمی مواد غذایی 1 و  شیمی مواد غذایی2

این دوره جامع شامل دو درس تخصصی شیمی مواد غذایی1 و شیمی مواد غذایی 2 می باشد.

اهمیت درس شیمی مواد غذایی 1و 2

درس شیمی مواد غذایی یکی از مهم ترین دروس رشته صنایع غذایی می باشد. در واقع میتوان گفت درک مفاهیم این درس کمک شایانی به درک دروس تخصصی دیگر می نماید. همچنین درک شیمی مواد غذایی لازم و ضروری برای یادگیری مفاهیم فرمولاسیون مواد غذایی است.

در این درس با ساختارهای ترکیبات اصلی مواد غذایی مانند آب، پروتئین، چربی، لیپید، واکنش بین ترکیبات، واکنش های مطلوب و نامطلوب در مواد غذایی و غیره آشنا میشوید. این درس در دانشگاه به دو بخش شیمی مواد غذایی 1 و شیمی مواد غذایی 2 تقسیم میشود و به عنوان دو درس 3 واحدی در مجموع 6 واحد در دانشگاه آموزش داده میشود.

 

بهترین منابع کنکور ارشد صنایع غذایی

اهمیت دوره تخصصی شیمی مواد غذایی جامع

در این دوره سعی شده است، مطالب مهم در دو درس شیمی مواد غذایی1 و شیمی مواد غذایی2 به صورت کاملا دسته بندی شده مورد بررسی قرار بگیرد. این دوره محتوای با کیفیت، دسته بندی شده و غنی دارد ;  همچنین شما به راحتی میتوانید از این منبع به عنوان یک خوب برای پاسخ دادن به سوالات درس شیمی مواد غذایی در آزمون ارشد و دکتری استفاده کنید.

 

این دوره مناسب چه افرادی است؟

این دوره مناسب برای افرادی است که تمایل دارند پایه قوی و اطلاعات زیادی در حوزه صنایع غذایی داشته باشند و علاقه مند به درک مفاهیم فرمولاسیون مواد غذایی هستند. همچنین دوره آموزشی شیمی مواد غذایی به افرادی که قصد دارند در آزمون ارشد صنایع غذایی، دکتری صنایع غذایی، کنترل کیفیت مواد غذایی، بهداشت مواد غذایی، صنایع غذایی گرایش کنترل کیفیت مواد غذایی و آزمون های استخدامی شرکت کنند، پیشنهاد میشود.

رتبه های کنکور ارشد صنایع غذایی1401 و 1402

در سال 1401 رتبه های دانشجویان دوره جامع آزمون ارشد صنایع غذایی علم فود به صورت زیر بود:

 • رتبه 5 صنایع غذایی گرایش کنترل کیفیت
 • رتبه 2 بهداشت ایمنی مواد غذایی
 • رتبه 13 مهندسی صنایع غذایی
 • رتبه 22 مهندسی صنایع غذایی
 • رتبه 55 مهندسی صنایع غذایی

در سال 1402 رتبه های دانشجویان دوره جامع آزمون ارشد صنایع غذایی علم فود به صورت زیر بود:

 • رتبه 3 آزمون ارشد صنایع غذایی
 • رتبه 16 آزمون ارشد صنایع غذایی
 • رتبه 33 آزمون ارشد صنایع غذایی
 • رتبه 40 آزمون ارشد صنایع غذایی
 • رتبه 53 آزمون ارشد صنایع غذایی
 • رتبه 57 آزمون ارشد صنایع غذایی

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز دهید

میانگین رتبه 4.9 / 5. تعداد رای: 45

اولین نفری باشید که نظرتون رو ثبت میکنید

مدرس دوره

مدرس دوره

مهندس مائده سادات هاشمی، دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی در دانشگاه تهران و مدرس مورد تایید غذا و دارو هستند. از افتخارات علمی ایشان می توان به کسب رتبه دوم در کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی و کسب رتبه اول در کنکور کارشناسی ارشد کنترل و کیفیت اشاره نمود.

نمونه تدریس دوره

راهنمای خرید و فعالسازی دوره

پخش ویدیو

راهنمای خرید

پس از انتخاب دوره، دکمه افزودن به سبد خرید را بزنید و به صفحه سبد خرید رفته و خرید خود را نهایی کنید

راهنمای استفاده

اگر دوره خریداری شده قابلیت دانلود داشته باشد بلافاصله بعد از خرید میتوانید لینک های دانلود را مشاهده فرمائید ; همچنین با مراجعه به قسمت پنل کاربری > سفارشات > انتخاب سفارش مورد نظر > میتوانید لینک دوره های خود را ببینید.

اگر دوره لایسنس اختصاصی داشته باشد، پس از خرید بلافاصله میتوانید لایسنس خود را دریافت کرده و از طریق لینک نرم افزار های موجود در همان صفحه به دوره خود در نرم افزار spotplayer دسترسی یابید ; همچنین میتوانید با مراجعه به صفحه پنل کاربری، از بخش سفارشات لایسنس خود را دریافت کنید.

قابل ذکر است که دوره های لایسنس دار سایت علم فود فقط و فقط برای یک نفر قابل استفاده است و تعداد دستگاه های قابل استفاده محدود هستند.

اگرچه تمام مراحل استفاده از دوره ها پس از خرید مشخص شده است، اما اگر با نحوه کار با اسپات پلیر آشنا نیستید، بلافاصله پس از خرید از پشیبان آنلاین سایت درخواست پشتیبانی کنید، پشتیبان های علم فود تا زمان دریافت دوره ها با شما همراه هستند.

اگر قبل از خرید دوره سوالات بیشتری از نحوه استفاده از دوره دارید با پشتیبان سایت در میان بگذارید.

دوره های لایسنس دار سایت علم فود کاملا رمز نگاری شده و غیر قابل پخش هستند فلذا در صورت سعی در پخش این دوره ها، شخص خاطی به سرعت شناسایی شده و طبق قانون حمایت از حقوق مولفان دوره های آموزشی، مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

4 دیدگاه برای آموزش جامع شیمی مواد غذایی(1 و 2)

 1. avatar

  پدرام طاهر پور

  بنده فقط دوره جامع شیمی مواد غذایی رو ثبت نام کردم و تونستم با مطالعه این دوره خیلی از سوالات آزمون ارشد رو پاسخ بدم. ممنونم از علم فود به خاطر تهیه این دوره مفید.

 2. avatar

  محسن

  ممنونم از استاد دوره. شیمی مواد غذایی رو با زبانی ساده و گویا تدریس کردند. به خوبی تونستم مفاهیم این درس رو یاد بگیرم

 3. avatar

  الهه پوراحمدیان

  دوره بسیار عالی بود. فکر نمیکردم درس شیمی مواد غذایی رو انقدر خوب بتونم با این دوره یاد بگیرم. ممنونم از علم فود و استاد محترم دوره

 4. avatar

  نوشین

  سلام. در دوره دیگری هم شرکت کردم اما این دوره با توجه به تایمش که خیلی بیشتر هست، دوره جامع تر و بهتری بود و تونستم استفاده مفیدی از این دوره داشته باشم. خیلی از نکات خوب و مهم گفته شده بود. سپاس از علم فود..

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

علم فود در شبکه های اجتماعی

 • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
 • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
 • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
 • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی