1400-02-21
آموزش تکنولوژی کنسروسازی

صفر تا 100 تکنولوژی کنسروسازی با رتبه 2 کنکور

  تکنولوژی کنسرو چیست؟ چه منابعی را برای تکنولوژی کنسرو کنکور ارشد صنایع غذایی بخونم؟ […]