1400-03-11
محصولات تراریخته

همه چیز در مورد محصولات تراریخته در صنایع غذایی

  یکی از برجسته ترین دستاوردهای علم مهندسی ژنتیک ، تولید محصولات تراریخته است. امروزه […]