میکروبیولوژی مواد غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی یکی از دروس تخصصی و مهم رشته صنایع غذایی است. در این دسته از مقالات علم فود میتوانید مطالب مربوط به میکروبیولوژی مواد غذایی مانند نحوه ساخت محیط کشت میکروبی، روش های جست و جو و شناسایی میکروارگانیسم ها مهم، کنترل کیفیت محیط کشت، آزمون های میکروبی مواد غذایی، مباحث پیشرفته مانند پروبیوتیک ها، نگهدارنده های ضد میکروبی و غیره را مطالعه کنید.

همچنین علم فود در زمینه میکروبیولوژی مواد غذایی دو دوره مفید تهیه کرده است. یک دوره مربوط به میکروبیولوژی مواد غذایی کنکور ارشد و یک دوره هم در زمینه کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروب مواد غذایی می باشد که برای دانشجویان و مسئولین کنترل کیفیت و مسئولین فنی بسیار مناسب می باشد.

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی