تكنولوژی گوشت

اصول تکنولوژی گوشت چیست؟ کنترل کیفیت گوشت قرمز به چه صورت است؟ انواع خط تولید محصولات گوشتی چگونه است؟ راه اندازی خط تولید بسته بندی مرغ به چه صورت است؟ راه اندازی خط تولید همبرگر صنعتی به چه صورت است؟ خط تولید ناگت مرغ چگونه است؟ در مقالات پیش رو با خطوط تولید محصولاتی گوشتی و کنترل کیفیت گوشت و به طور کلی تکنولوژی گوشت آشنا میشوید. با علم فود همراه باشید.

علم فود در شبکه های اجتماعی

  • مطالب تخصصی در حوزه صنایع غذایی
  • آموزش های کاربردی و عملی آزمایشـات
  • بررسی چالش خـطوط تولید مواد غذایی
  • آموزش کنکـــــور ارشد صنــــــایع غذایی